Grotamar 71
Voorwaarden

Bestellingen worden in Nederland enkel geaccepteerd voor bedrijven welke ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.


Verzendkosten

Bestellingen boven een orderbedrag van € 150,- worden franco geleverd.
Bij bestellingen met een orderbedrag lager dan € 150,- wordt een bedrag van € 30,- aan verzendkosten in rekening gebracht.

Buiten Nederland:
Hiervoor gelden andere tarieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop.

Betaling


Na aflevering van de goederen ontvangt u per post een factuur. Deze factuur dient u binnen 30 dagen te voldoen op genoemd rekeningnummer.


Leveringsvoorwaarden


Definities

Assink Chemie BV: Onder Assink Chemie BV wordt verstaan Assink Chemie BV als ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente onder nummer: 08093946

Assink Chemie BV website: de website van Assink Chemie BV met vervolgpagina`s bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor browsers interpreteerbaar materiaal. De URL van Assink Chemie BV is www.assinkchemie.nl.

Assink Chemie BV webshop: de shop van Assink Chemie BV waarmee de producten zowel online als offline aan professionale afnemers worden verkocht.

Afnemer: Onder afnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aanbieding ontvangt van Assink Chemie BV, een order plaatst bij Assink Chemie BV of een overeenkomst aangaat met Assink Chemie BV.

Voorwaarden:  Onder Voorwaarden wordt verstaan de onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden worden op verzoek kostenloos toegezonden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte aanbiedingen, leveringen en diensten van Assink Chemie BV en maken deel uit van de tussen Assink Chemie BV en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht enige verwijzing door de afnemer naar haar eigen voorwaarden. De toepasselijkheid van Voorwaarden van de afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Schriftelijk overeengekomen anders luidende voorwaarden of bedingen gelden slechts voor de aanbiedingen waarvoor ze expliciet zijn overeengekomen. Acceptatie van de aanbieding door de afnemer impliceert, dat de afnemer zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze Voorwaarden en dat hij afstand doet van door hemzelf eventueel gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.
1.3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht door de afnemer, komt in afwijking van het in artikel 1 sub 2 van deze Voorwaarden bepaalde, de overeenkomst tussen afnemer en Assink Chemie BV pas tot stand, indien Assink Chemie BV aan de afnemer schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in de aanbieding in te stemmen.
1.4. Assink Chemie BV is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Ingeval van een wijziging van de Voorwaarden zal Assink Chemie BV de afnemer hiervan tenminste 14 dagen voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de afnemer zich niet kan verenigen met de door Assink Chemie BV aangekondigde wijzigingen, is de afnemer gerechtigd de met Assink Chemie BV bestaande overeenkomst tegen de ingangsdatum van de beoogde wijziging te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Assink Chemie BV te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien Assink Chemie BV deze verklaring niet binnen 14 dagen heeft ontvangen nadat zij de afnemer op de hoogte heeft gesteld van de beoogde wijziging, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.

Artikel 2: Totstandkomen overeenkomst

2.1. Alle op schrift gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid bevatten. Alle aanbiedingen via de Assink Chemie BV Webshop zijn bindend tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de afnemer schriftelijk wordt geaccepteerd heeft Assink Chemie BV het recht dit aanbod onverwijld na aanvaarding door de afnemer te herroepen.
2.3. De overeenkomst tussen Assink Chemie BV en de afnemer komt tot stand op het moment dat de herroepingtermijn (art.2 lid 2) is verlopen, dan wel op het moment dat door Assink Chemie BV met de uitvoering van het leveringsproces wordt begonnen.
2.4. Bij gebreke van overeenstemming tussen Assink Chemie BV en de afnemer omtrent de wijziging van de aanbieding en/of van de overeenkomst is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 14 van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.

Artikel 3: Prijzen

3.1. Tenzij in de schriftelijke orderbevestiging anders wordt bepaald zijn alle door Assink Chemie BV opgegeven prijzen in Euro exclusief BTW en exclusief eventueel andere van overheidswege verplichte heffingen.
3.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of indien speciaal aangegeven op de Assink Chemie BV Webshop zijn alle door Assink Chemie BV opgegeven prijzen van de producten netto dat wil zeggen inclusief de kosten van de verpakking en exclusief het transport en de afleveringskosten verbonden aan een door de afnemer binnen Nederland aangewezen afleveradres.
3.3. Indien wijzigingen van de overeenkomst tussen Assink Chemie BV en de afnemer leiden tot een verhoging of een verlaging van de kosten en/of van de prijzen, dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeenkomst tussen Assink Chemie BV en afnemer schriftelijk te worden overeengekomen.
3.4. Als een bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, is Assink Chemie BV gerechtigd de verrichte deellevering afzonderlijk aan de afnemer in rekening te brengen.
3.5. Onvoorziene prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor levering, kunnen door Assink Chemie BV worden doorberekend. Deze zullen schriftelijk aan de afnemer worden vermeld, waarbij uiteindelijk wordt geacht dat de prijsverhogingen zijn overeengekomen.

Artikel 4: Betalingscondities

4.1. Betaling dient door de afnemer te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen of van overheidswege of door derden een andere termijn wordt voorgeschreven. Indien laatstgenoemde twee omstandigheden zich voordoen, zal Assink Chemie BV de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
4.2. De afnemer is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen en de afnemer is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd de koopprijs te voldoen onder aftrek van enige korting.
4.3. Indien de afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen binnen de in artikel 4.1. gestelde termijn, is hij vanaf de vervaldatum van rechtswege in verzuim zonder dat Assink Chemie BV gehouden is afnemer in gebreke te stellen.
4.4. Indien binnen de in artikel 4.1. genoemde termijn betaling niet heeft plaatsgevonden wordt, onverminderd de overige rechten van Assink Chemie BV in dat geval, na verloop van deze termijn over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht en komen alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer, met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.
4.5. In geval van niet tijdige betaling door de afnemer heeft Assink Chemie BV het recht de uitvoering van alle opdrachten en bestellingen van de afnemer op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, onverminderd haar recht op ontbinding op grond van het bepaalde in artikel 10.

Artikel 5: Levering

5.1. Assink Chemie BV verbindt zich jegens de afnemer om aan hem producten te leveren zoals in de aanbieding is aangegeven of op de Webshop getoond wordt. Eventuele latere wijzigingen dienen nader omschreven te worden of op de Webshop getoond te worden.
5.2. De levering van de producten geschiedt in Nederland af magazijn exclusief BTW op het afleveradres van de afnemer, waarbij Assink Chemie BV zich het recht voorbehoudt om zelf de wijze van transport en de verpakking te bepalen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Per zending kan door de afnemer slechts één afleveradres worden opgegeven.
5.3. Assink Chemie BV is gerechtigd om aan de afnemer in gedeelten te presteren of te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de afnemer worden gefactureerd.
5.4. De leveringstermijn zal steeds door Assink Chemie BV bij benadering worden opgegeven. Assink Chemie BV zal de afnemer tijdig schriftelijk berichten, indien de door haar opgegeven levertijd zal worden overschreden. Overschrijding van de levertijden door Assink Chemie BV geeft aan de afnemer nimmer het recht op schadevergoeding noch het recht de overeenkomst met Assink Chemie BV te ontbinden dan wel nakoming of afname te weigeren, tenzij expliciet schriftelijk een uiterste leveringstermijn is overeengekomen.
5.5. Assink Chemie BV staat er jegens de afnemer voor in, dat de door Assink Chemie BV geleverde producten geschikt zullen zijn als het gebruikt wordt waarvoor het bestemd is. Als producten anderszins gebruikt worden dan vermeld op de verpakking of bijsluiter of op andere wijze is aangegeven is Assink Chemie BV niet aansprakelijk.
5.6. Indien om welke reden dan ook de afnemer niet in staat is de producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze producten gereed zijn voor verzending, zal Assink Chemie BV, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van afnemer de producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de afnemer bezorgd zullen zijn. De afnemer is verplicht aan Assink Chemie BV de opslagkosten te vergoeden vanaf het tijdstip dat de producten voor verzending gereed zijn, danwel indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum. Assink Chemie BV is dan voorts te allen tijde gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De afnemer blijft verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs, ook als hij gebruik maakt of moet maken van de opslagmogelijkheden.
5.7. Assink Chemie BV behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke reden voor de levering een vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet tot genoegen van Assink Chemie BV wordt verschaft, behoudt Assink Chemie BV zich het recht voor de levering op te schorten of te weigeren.

Artikel 6: Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

6.1. Het risico voor de producten zal van Assink Chemie BV overgaan op de afnemer bij aflevering van de producten aan afnemer.
6.2. Alle door Assink Chemie BV geleverde producten aan afnemer blijven in eigendom van Assink Chemie BV tot aan het moment van betaling door de afnemer van al hetgeen afnemer met inbegrip van rente en kosten aan Assink Chemie BV verschuldigd is ter zake de geleverde producten. Het is afnemer verboden de producten te gebruiken die, krachtens het eigendomsvoorbehoud, eigendom van Assink Chemie BV blijven. Het door Assink Chemie BV aan afnemer geleverde kan in geval van niet tijdige betaling door afnemer zonder rechterlijke machtiging door Assink Chemie BV worden teruggehaald, onverminderd het recht van Assink Chemie BV om schadevergoeding te vorderen. De afnemer zal Assink Chemie BV toegang verlenen tot de plaatsen waar de goederen van Assink Chemie BV zich bevinden.
6.3. Zolang de afnemer het verschuldigde bedrag nog niet (volledig) heeft betaald, is het de afnemer niet toegestaan de goederen te bezwaren of op de goederen beperkte rechten te vestigen. De afnemer is verplicht Assink Chemie BV onverwijld op de hoogte te stellen van acties van derden met betrekking tot de aan Assink Chemie BV toebehorende goederen.

Artikel 7: Reclame

7.1. De afnemer dient de goederen bij aflevering op zichtbare gebreken te controleren en hiervan aantekening te doen op de bij ontvangst te tekenen documenten, bij gebreke waarvan iedere aanspraak ter zake van zichtbare gebreken vervalt.
7.2. Reclames met betrekking tot de door Assink Chemie BV aan de afnemer geleverde producten of met betrekking tot facturen dienen binnen vijf dagen na levering respectievelijk na facturering schriftelijk te geschieden. Na het verstrijken van voornoemde termijn is het uitoefenen van het recht van reclame niet meer mogelijk en wordt geacht dat de afnemer de goederen heeft geaccepteerd.
7.3. Gebreken in een deel van de levering geven de afnemer niet het recht de gehele levering te weigeren.
7.4. De afnemer kan alleen reclameren indien de toestand van de goederen na ontvangst ongewijzigd is gebleven.
7.5. Het in behandeling nemen door Assink Chemie BV van een reclame betekent nog niet dat deze terecht is.
7.6. Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Assink Chemie BV.
7.7. Indien de afnemer en/of een derde de producten onoordeelkundig behandelt en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Assink Chemie BV daartoe tracht om de producten te repareren dan wel aan te passen, kan de afnemer jegens Assink Chemie BV geen beroep doen op het niet beantwoorden van de producten aan de overeenkomst.
7.8. Wanneer de afnemer zich jegens Assink Chemie BV beroept op het recht op reclame heeft de afnemer, behalve het recht op vervanging van het product/de producten, geen recht op welke andere vergoeding dan ook.
7.9. Een geconstateerd gebrek aan één of meer producten geeft de afnemer niet het recht restant- of vervolgorders te annuleren.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen vermeld op de verpakking, bijsluiter of handleiding strikt in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen die eventuele schade aan geleverde goederen zoveel mogelijk wordt beperkt.
8.2. Ter zake van de door Assink Chemie BV verkochte en geleverde goederen, draagt Assink Chemie BV geen enkele aansprakelijkheid jegens afnemer of derden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij de afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Assink Chemie BV.
8.3. De aansprakelijkheid van Assink Chemie BV naar de afnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten.

Artikel 9: Niet-toerekenbare tekortkoming/overmacht

9.1. De leveringstermijn door Assink Chemie BV wordt verlengd met de periode, gedurende welke Assink Chemie BV door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
9.2. Van overmacht aan de zijde van Assink Chemie BV is sprake, indien Assink Chemie BV na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerien, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Assink Chemie BV als bij derden, van wie Assink Chemie BV de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of door risico van Assink Chemie BV ontstaan.
9.3. Indien door overmacht de levering meer dan 1 maand vertraagd wordt, zijn zowel Assink Chemie BV als de afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval bestaan er over en weer geen verplichtingen tussen de afnemer en Assink Chemie BV voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.
9.4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer dan 1 maand vertraagd wordt, de bevoegdheid hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de producten te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen reeds is geleverd aan Assink Chemie BV terug te zenden voor rekening en risico van de afnemer, indien de afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de producten door de afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van het resterende gedeelte van het product.

Artikel 10: Ontbinding

10.1. De overeenkomst door Assink Chemie BV met de afnemer gesloten wordt ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op een tijdstip, dat er sprake is van indiening van een faillissementsaanvraag of het door de afnemer in staat van faillissement komen te verkeren, er voor of door de afnemer surseance van betaling wordt aangevraagd of dat de afnemer surseance van betaling verkrijgt, er sprake is van beslaglegging, er sprake is van onder curatele stelling of de afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
10.2. Door ontbinding van de overeenkomst worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Alsdan is de afnemer jegens Assink Chemie BV aansprakelijk voor de door Assink Chemie BV geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en kosten van levering.


Artikel 11: Hardheidsclausule

11.1. Indien de omstandigheden aan de zijde van Assink Chemie BV waarvan partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan zich tijdens de looptijd van de overeenkomst zodanig wijzigen dat de afnemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de koopovereenkomst.


Artikel 12: Retourzendingen

12.1. De afnemer is bevoegd om na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Assink Chemie BV goederen, mits in de oorspronkelijke verpakking en in ongeschonden staat, aan Assink Chemie BV onder nader door Assink Chemie BV te stellen voorwaarden te retourneren De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 13: Rechtskeuze

13.1. De bevoegde Rechter in het arrondissement Almelo is bij uitsluiting bevoegd om van enige vordering uit hoofde van de overeenkomst gesloten dan wel te sluiten tussen Assink Chemie BV en de afnemer kennis te nemen.
13.2. Op alle geschillen en op alle met afnemer aangegane verbintenissen zal het Nederlands recht van toepassing zijn, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.